Hướng dẫn tạo Related post kèm ảnh Thumbnail cho Blogspot

Tạo related post hay tên gọi Bài viết liên quan là một trong những tiện ích rất cần thiết cho mổi Blogspot. Tuy nhiên hiện nay hầu hết các template đều hổ trợ dạng này.

Đối với một số yêu cầu cao và custom theo ý cá nhân thì lại không được. Hôm nay mình chia sẽ hướng dẫn code tạo bài viết liên quan kèm ảnh thumbnail hiển thị không bị mờ cho blogspot mọi người có thể đọc và làm theo

Cách tạo tiện ích bài viết liên quan kèm ảnh cho blogspot
Bước 1: Vào mẩu > Chỉnh sửa html > Chèn code sau trước thẻ </head>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><style type='text/css'> #related-posts{float:left;width:auto} #related-posts h2{margin-top:10px;background:none;padding:3px} #related-posts .related_img{margin:5px;border:4px solid #f2f2f2;width:105px;height:105px;transition:all 300ms ease-in-out;-webkit-transition:all 300ms ease-in-out;-moz-transition:all 300ms ease-in-out;-o-transition:all 300ms ease-in-out;-ms-transition:all 300ms ease-in-out} #related-title{color:#222;line-height:16px;padding:0 10px;text-align:center;text-shadow:0 2px 2px #fff;width:100px} #related-posts .related_img:hover{opacity:.7;filter:alpha(opacity=70);-moz-opacity:.7;-khtml-opacity:.7} #related-title:hover{text-decoration:underline} </style> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ imgr=new Array();imgr[0]="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHsV5F8dxBoHDz8fZqhefekwOOpAJ1CR5SaMz8MjhQFYQgTerf7C7J_g4AvdAGtBRS6q9ovbRFDrOdg7nQuLCgRPQZpQxZQTATT9UWch93jjAsuTSwRPyH7oqZFlwgKbbcz-JX33LGCOPF/s1600/no-thumbnail.png";showRandomImg=true;aBold=true;summaryPost=400;summaryTitle=20;numposts1=12;numposts2=4;function removeHtmlTag(strx,chop){var s=strx.split("<");for(var i=0;i<s.length;i++){if(s[i].indexOf(">")!=-1){s[i]=s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length)}}s=s.join("");s=s.substring(0,chop-1);return s} function showrecentposts1(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();if(numposts2<=json.feed.entry.length){maxpost=numposts2}else{maxpost=json.feed.entry.length}for(var i=0;i<maxpost;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;pcm='<a href="'+posturl+'">'+pcm+' comments</a>';var trtd='<div class="col_maskolis"><h2 class="posttitle"><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></h2><a href="'+posturl+'"><img class="related_img" src="'+img[i]+'"/></a><div class="clear"></div></div>';document.write(trtd);j++}}var relatedTitles=new Array();var relatedTitlesNum=0;var relatedUrls=new Array();var thumburl=new Array();function related_results_labels_thumbs(json){for(var i=0;i<json.feed.entry.length;i++){var entry=json.feed.entry[i];relatedTitles[relatedTitlesNum]=entry.title.$t;try{thumburl[relatedTitlesNum]=entry.gform_foot.url}catch(error){s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){thumburl[relatedTitlesNum]=d}else thumburl[relatedTitlesNum]='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHsV5F8dxBoHDz8fZqhefekwOOpAJ1CR5SaMz8MjhQFYQgTerf7C7J_g4AvdAGtBRS6q9ovbRFDrOdg7nQuLCgRPQZpQxZQTATT9UWch93jjAsuTSwRPyH7oqZFlwgKbbcz-JX33LGCOPF/s1600/no-thumbnail.png'}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){relatedUrls[relatedTitlesNum]=entry.link[k].href;relatedTitlesNum++}}}}function removeRelatedDuplicates_thumbs(){var tmp=new Array(0);var tmp2=new Array(0);var tmp3=new Array(0);for(var i=0;i<relatedUrls.length;i++){if(!contains_thumbs(tmp,relatedUrls[i])){tmp.length+=1;tmp[tmp.length-1]=relatedUrls[i];tmp2.length+=1;tmp3.length+=1;tmp2[tmp2.length-1]=relatedTitles[i];tmp3[tmp3.length-1]=thumburl[i]}}relatedTitles=tmp2;relatedUrls=tmp;thumburl=tmp3}function contains_thumbs(a,e){for(var j=0;j<a.length;j++)if(a[j]==e)return true;return false}function printRelatedLabels_thumbs(){for(var i=0;i<relatedUrls.length;i++){if((relatedUrls[i]==currentposturl)||(!(relatedTitles[i]))){relatedUrls.splice(i,1);relatedTitles.splice(i,1);thumburl.splice(i,1);i--}}var r=Math.floor((relatedTitles.length-1)*Math.random());var i=0;if(relatedTitles.length>0)document.write('<h2>'+relatedpoststitle+'</h2>');document.write('<div style="clear: both;"/>');while(i<relatedTitles.length&&i<20&&i<maxresults){document.write('<a style="text-decoration:none;margin:0 4px 10px 0;float:left;');if(i!=0)document.write('"');else document.write('"');document.write(' href="'+relatedUrls[r]+'"><img class="related_img" src="'+thumburl[r]+'"/><br/><div id="related-title">'+relatedTitles[r]+'</div></a>');if(r<relatedTitles.length-1){r++}else{r=0}i++}document.write('</div>');relatedUrls.splice(0,relatedUrls.length);thumburl.splice(0,thumburl.length);relatedTitles.splice(0,relatedTitles.length)} //]]> </script> </b:if>

Bước 2: 

Tìm tiếp đoạn code sau : "<div class='comments' id='comments'>

sau đó thêm vào 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <div id='related-posts'> <b:loop values='data:post.labels' var='label'> <b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'> </b:if> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=6&quot;' type='text/javascript'/></b:if></b:loop> <script type='text/javascript'> var currentposturl=&quot;<data:post.url/>&quot;; var maxresults=6; var relatedpoststitle=&quot;<b>Related Posts:</b>&quot;; removeRelatedDuplicates_thumbs(); printRelatedLabels_thumbs(); </script> </div>

</b:if>

 

Đăng nhận xét (0)
Mới hơn Cũ hơn
To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll